خوردگی در الکتروشیمی

خوردگی در الکتروشیمی

دانلود مقاله خوردگی در الکتروشیمی

فایل : word   تعداد صفحات: ۲۰

(کامل و آماده شامل بخش های زیر )

چکیده ای از بخش های مختلف مقاله

خوردگی الکتروشیمیایی یاخوردگی آبی که ارتباط مستقیمی بامحیط های آبی ورطوبتی دارد.این نوع خوردگی هنگامی ایجادمیشودکه دوفلزیادوجسم ناهمگنی وجودداشته باشد.

وجودناهمگنی درفلزسبب ایجاد پیل شده وسپس درکاتدواندجریان الکتریکی بوجود آمده وفلز خورده میشودچون تمام فلزات همگن نیستند بنابراین اگردریک الکترولیت قرارگیرند خورده میشوند .

چون فلزات دریک محیط آبی حل شده وبصورت یون درمی آیندتشکیل یک سلول الکتروسیمیایی رامی دهند که مشابه اکسیداسیون وخورده شدن یک الکترودفلزی درآند سلول های الکتروشیمیایی است واززنگ زدن شیمیایی واکسیدشدن  مستقیم فلز (درهوا)زیانبارتراست. درخوردگی الکتروشیمیایی مفاهیمی چون پتانسیل الکتروداستاندارد .سری الکتروشیمیایی وواکنش های اکسایش کاهش مطرح هست .بطورکلی هرواکنشی راکه بتوان به دوواکنش جداگانه آندی وکاتدی قسمت نموده واکنش الکتروشیمیایی می نامند.

خوردگی الکتروشیمیایی یاخوردگی آبی که ارتباط مستقیمی بامحیط های آبی ورطوبتی دارد.این نوع خوردگی هنگامی ایجادمیشودکه دوفلزیادوجسم ناهمگنی وجودداشته باشد.وجودناهمگنی درفلزسبب ایجاد پیل شده وسپس درکاتدواندجریان الکتریکی بوجود آمده وفلز خورده میشودچون تمام فلزات همگن نیستند بنابراین اگردریک الکترولیت قرارگیرند خورده میشوند .

چون فلزات دریک محیط آبی حل شده وبصورت یون درمی آیندتشکیل یک سلول الکتروسیمیایی رامی دهند که مشابه اکسیداسیون وخورده شدن یک الکترودفلزی درآند سلول های الکتروشیمیایی است واززنگ زدن شیمیایی واکسیدشدن  مستقیم فلز (درهوا)زیانبارتراست.

درخوردگی الکتروشیمیایی مفاهیمی چون پتانسیل الکتروداستاندارد .سری الکتروشیمیایی وواکنش های اکسایش کاهش مطرح هست .بطورکلی هرواکنشی راکه بتوان به دوواکنش جداگانه آندی وکاتدی قسمت نموده واکنش الکتروشیمیایی می نامند.

برای انجام واکنش خوردگی سه عامل آند(قسمتی که الکترون تولید می نماید یابه عبارتی اکسید میگردد)وکاتد(قسمتی ازفلز که واکنش احیاء درآن صورت می گیرد)ودرنهایت الکترولیت (مکانی برای برقراری اتصال یونی بین کاتد وآند)لازم می باشد.

درحقیقت بایدبین کاتدوآندهم اتصال الکتریکی (برای مبادله الکترون )هم اتصال الکترولیتی (برای مبادله یون )برقرارباشدباازبین رفتن هرکدام ازاین اتصالات واکنش خوردگی نیزمتوقف می گردد.

بعنوان مثال درواکنش خورده شدن روی درمحیط اسیدکلریدریک .محصول نهایی واکنش کلر و روی وگازهیدروژن می باشد که ازطریق واکنش زیرانجام می گردد.

………….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0